Your shipping location is not specified . Wijzigen

Algemene voorwaarden Vitalitools

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker                    : Vitalitools, Vitalitools.nl, de gebruiker van deze voorwaarden,
                                      opdrachtnemer, verkoper, verhuurder;
Koper                          : de wederpartij van Vitalitools;
Overeenkomst           : de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij;


Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen gebruiker en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. 

Artikel 3 Aanbod, acceptatie en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in welke vorm ook, is vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor acceptatie is genoemd;

 2. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

 3. De prijzen in aanbiedingen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, transport-, laad/loskosten, doch exclusief montage, tenzij anders vermeld. De prijs op het moment van het sluiten van de overeenkomst is de totaalprijs;

 4. Indien de acceptatie afwijkt van het aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende acceptatie tot stand, tenzij  gebruiker anders aangeeft;

 5. Een aanbod geldt niet voor vervolgopdrachten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 2. Indien de levering van goederen wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed;

 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 Levering

 1. Levering dient te geschieden binnen 30 dagen na het totstandkomen van de overeenkomst tot koop en verkoop. Bij gebreke van levering binnen deze termijn heeft koper het recht de overeenkomst tot koop en verkoop schriftelijk te annuleren of geeft koper gebruiker toestemming een passend alternatief te leveren;

 2. Levering van goederen geschiedt op de tussen partijen overeengekomen locatie;

 3. Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

 4. Indien koper afname van de goederen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de goederen en de uitvoering van de werkzaamheden gebruiker gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij;

 5. Indien gebruiker gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;

 6. Indien gebruiker een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Transport/Risico

 1. Indien en voorzover gebruiker het transport, verzending, verpakking, laden en lossen op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, draagt koper alle kosten en neemt alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Koper dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen;

 2. Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport/verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 7 Zichttermijn

 1. Uitsluitend bij bestellingen door consumenten via de webshop zal aanbod zal tevens een zichttermijn van 14 werkdagen inhouden, ingaande de dag na aflevering van de goederen.

 2. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren in de originele en onbeschadigde verpakking;

 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. De koper doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen.

 4. De wederpartij kan de zichttermijn  uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door gebruiker bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven;

 5. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingrecht, gebruiker  gehouden het eventueel reeds door de koper betaalde, waaronder begrepen de betaalde toezendingskosten, binnen 14 dagen aan de koper terug te betalen.
  De kosten van de retourzending komen voor rekening van wederpartij.

 6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (afgeknipt van rol, zoals gaas en texttiel, werk door atelier gemaakt)

  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn

  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

  4. die gebruikt zijn. 
   Kleding mag worden gepast, maar mag niet worden gedragen. Een baldakijn en beddengoed of tent mogen worden bekeken maar niet in slapen om te proberen.

Artikel 8 Modellen en afbeeldingen

 1. Is aan koper een model of een afbeelding getoond of verstrekt, dan geldt zulks als een aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

 2. Opgenomen getallen, maten, gewichten, specificaties en omschrijvingen op of in websites, catalogi, aanbiedingen, advertenties en prijslijsten zijn slechts als aanduiding gegeven.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in contanten of per bank zonder korting of compensatie binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;

 2. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals door gebruiker tijdens het bestelproces aangegeven. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld;

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.


Artikel 11 Conformiteit en garantie

 1. Gebruiker staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;

 2. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden aan gebruiker. De koper is verplicht de geleverde onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk aan gebruiker te melden;

 3. Garantie is steeds beperkt tot de fabrieksgarantie;

 4. De fabrieksgarantie doet niets af aan de rechten die de gebruiker jegens koper kan doen gelden op grond van de wet en de onderhavige overeenkomst.


Artikel 12 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde goederen gaat op koper over op het moment waarop deze goederen aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering.

 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de  eventuele aanwezigheid van bij de wet verboden stoffen in geleverde goederen en evenmin voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, indien gebruiker op het moment van levering daarvan niet op de hoogte was of kon zijn;

 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  2. de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;

  3. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker of zijn ondergeschikten;

 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van ondeskundig gebruik en / of ondeskundige of foutieve montage.


Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan bewuste roekeloosheid of opzet van de partij die zich daarop beroept en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, ziekte van haar personeel, diefstal, brand, verkeersbelemmeringen, exportbelemmeringen, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.


Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;

 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door gebruiker tot stand gebrachte websites, webwinkels, brochures, ontwerpen, berekeningen, schetsen, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, prijslijsten, stalen en modellen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door koper zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 16 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.


Artikel 17 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 18 Vertaling, wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

 1. Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst;

 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland.

 3. Van toepassing is steeds de laatste verzie zoals die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.